Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74174
(111)  Číslo ochrannej známky  176085 
(151)  Dátum zápisu  27.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  74174 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 11, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
09 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
11 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
37 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania.
42 - Čerpadlá všetkých druhov, hlavne hydrodynamické ako sú odstredivé, axiálne a vírivé; čerpadlá hydrostatické ako sú piestové, plunžerové, membránové, krídlové, vretenové, lamelové; čerpadlá s rotujúcimi piestami a čerpadlá prúdové ako sú ejektory a vodné prúdové čerpadlá s prerušovaným prúdom; sústavy čerpacích zariadení, hlavne vodárne vrátane domácich vodární; čerpacie stanice všetkých druhov vrátane čerpacích staníc na závlahy a ich vtokových objektov a hradlíc; prístroje a zariadenia na umelé zavlažovanie vrátane mobilných; elektrické prístroje na riadenie a sledovanie behu čerpadiel a čerpacích agregátov, spínacie skrine, ochranné spínače, signalizačné a poplachové zariadenia akustické, optické a kombinované; vodovody a inštalačné zariadenia všetkých druhov; projektová činnosť; technická inšpekcia spojená s predmetom podnikania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SIGMONA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o.; Tovární 2270, Hranice I-Město, 753 01 Hranice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, Šimonovská Zuzana, Mgr., LL.M.; Týn 1049/3, 110 00 Praha 1; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.02.2004 2/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2022 23/2022 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 74174
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2003 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.09.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2012 166,00 EUR 15.04.2013 166,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2012 165,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2022 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74174
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.09.1994 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.1994 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.06.1995 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.08.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 22.08.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.08.1996 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.08.1996 Typ Platba
p.na dodatok 01.04.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 09.07.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.1999 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.06.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 21.02.2000 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 21.02.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2000 Typ Odoslané
Plná moc 04.06.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.06.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.06.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Plná moc 20.11.2003 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.11.2003 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.11.2003 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 20.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.09.2012 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.10.2012 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za obnovu 17.10.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2012 Typ Odoslané
oznámenie o obnove OZ iným subjektom 03.12.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 20.03.2013 Typ Odoslané
vnútrospisový list 08.04.2013 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 03.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 24.11.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 24.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.11.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 74174
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa SIGMA ENERGOINŽENÝRING, spol. s r.o.
SIGMA Lutín, a.s.
1 Prevod majiteľa 09.12.2003 SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o. SIGMA GROUP, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.12.2003 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2012 advokát, Šimonovská Zuzana, Mgr., LL.M. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2022 SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o. SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku