Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74170
(111)  Číslo ochrannej známky  175992 
(151)  Dátum zápisu  23.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74170 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (9,35,37) Servisná a obchodná činnosť pre výpočtovú, reprografickú, audio-video, telekomunikačnú a meraciu techniku a priemyselný tovar, výrobky a zariadenia spotrebnej elektroniky, montáž a opravy, sprostredkovateľská konzultačná a poradenská činnosť v oblasti právnej, ekonomickej, organizačnej a propagačnej. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Quanto, spol. s r. o.; Skalná 3282/20, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 74170
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 28.12.1992 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ 16.08.1995 Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 04.02.2003 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.02.2003 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2012 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2012 Typ Doručené
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.12.2012 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 74170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.12.2012 Quanto, spol. s r. o. Quanto, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku