Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74169
(111)  Číslo ochrannej známky  174945 
(151)  Dátum zápisu  14.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74169 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,9,35,37) Poľnohospodárske stroje a zariadenia; spotrebná elektronika a ostatná technika; servis; reklamné práce a rozmnožovacie služby tlačovín; sprostredkovateľská činnosť k predmetnej problematike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGE, spol. s r. o.; A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 4/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2005 11/2005 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 74169
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74169
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 28.12.1992 Typ Doručené
2 Urgencia 16.03.1995 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 14.03.1995 Typ Platba
4 pokyn na zverejnenie POZ 26.05.1995 Typ Interné listy
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2003 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2005 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2005 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.12.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.02.2013 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
POZ 74169
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2005 AGE, spol. s r. o. AGE, spol. s r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku