Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74168
(111)  Číslo ochrannej známky  175773 
(151)  Dátum zápisu  20.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74168 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (16,39,41,42) Vydávanie, distribúcia a predaj informačných tlačovín, služby cestovnej kancelárie, požičovňa športových potrieb, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, poradenská činnosť v oblasti cestovného ruchu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.04.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cestovná kancelária FIFO s. r. o.; Teplická 43, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2003 6/2003 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 74168
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74168
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 28.12.1992 Typ Doručené
2 Osvedčenie 19.07.1995 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb Typ Platba
4 pokyn na zverejnenie POZ 01.08.1995 Typ Interné listy
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2002 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Doručené
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2003 Typ Platba
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.02.2003 Typ Platba
10 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 12.02.2003 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 24.02.2003 Typ Doručené
12 pokyn na zápis prevodu 06.03.2003 Typ Interné listy
13 pokyn na obnovu zápisu 06.03.2003 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2012 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
18 Výpoveď plnej moci 22.01.2016 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 01.02.2016 Typ Doručené
19a Plná moc 01.02.2016 Typ Doručené
20 všeobecný referátnik 24.03.2016 Typ Odoslané
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
POZ 74168
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.03.2003 Cestovná kancelária FIFO s. r. o. Bajaník Tibor
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2003 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2016 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.03.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku