Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74157
(111)  Číslo ochrannej známky  176287 
(151)  Dátum zápisu  28.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74157 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Destilované alkoholické nápoje, najmä whisky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.04, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skyy Spirits, LLC; One Beach Street, Suite 300, San Francisco, CA 94133; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2003 04/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 04/2003 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.09.2009 09/2009 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.07.2010 07/2010 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 03/2013 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 03/2013 ND3M
 
POZ 74157
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74157
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 08.03.1993 Typ Doručené
2 Doklad 25.03.1993 Typ Doručené
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.10.1994 Typ Doručené
4 Vyjadrenie označenia 26.10.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 26.10.1994 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.11.1994 Typ Platba
7 Spis Praha Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.1995 Typ Odoslané
9 Avízo o platbe 23.08.1995 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.1995 Typ Odoslané
11 Avízo o platbe 04.10.1995 Typ Doručené
12 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
13 pokyn na zverejnenie POZ 10.11.1995 Typ Interné listy
14 Osvedčenie Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.12.2002 Typ Doručené
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2002 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2003 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2003 Typ Platba
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2003 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2009 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2009 Typ Doručené
22a Plná moc 21.05.2009 Typ Doručené
22b Doklad o zmene 21.05.2009 Typ Doručené
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.05.2009 Typ Platba
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.05.2009 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
26 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.04.2010 Typ Doručené
26a Doklad o prevode/prechode 29.04.2010 Typ Doručené
26b Plná moc 29.04.2010 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.05.2010 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
29 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2012 Typ Doručené
29a Doklad o prevode 06.11.2012 Typ Doručené
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.11.2012 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2012 Typ Platba
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2012 Typ Platba
33 Plná moc 17.12.2012 Typ Doručené
33a Doklad o prevode/prechode 17.12.2012 Typ Doručené
34 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 74157
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.01.2003 Austin, Nichols & Co., Inc. dba Pernod Ricard USA, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware AUSTIN, NICHOLS & CO., INCORPORATED
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.07.2009 Austin Nichols & Co., Incorporated Austin, Nichols & Co., Inc. dba Pernod Ricard USA, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 29.07.2009 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
4 Prevod majiteľa 20.05.2010 Rare Breed Distilling LLC Austin Nichols & Co., Incorporated
5 Zápis alebo zmena zástupcu 20.05.2010 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
6 Prevod majiteľa 22.01.2013 Skyy Spirits, LLC Rare Breed Distilling LLC
7 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2013 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku