Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74155
(111)  Číslo ochrannej známky  179771 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74155 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Výpočtová a kancelárska technika, počítače a ich príslušenstvo, notebooky, tlačiarne k počítačom, faxy, kopírovacie stroje.
37 - Montáž, servis a opravy meracej, regulačnej, výpočtovej a kancelárskej techniky.
42 - Automatické spracovanie dát, projektovanie a inštalácia počítačových sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INFINITY, a. s.; Staročernská ulice č. p. 1799, 530 03 Pardubice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta 15E , 811 08 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 74155
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74155
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 23.12.1992 Typ Doručené
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.01.1996 Typ Doručené
3 Vyjadrenie označenia 23.01.1996 Typ Doručené
4 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.1997 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.06.1997 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.06.1997 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 22.07.1997 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 28.07.1997 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 18.08.1997 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.1998 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zmenu adresy 14.12.1998 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
14 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 11.08.1999 Typ Interné listy
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.11.2002 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2002 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2012 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2012 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2013 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2013 Typ Odoslané
POZ 74155
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa INFINITY, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku