Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74149
(111)  Číslo ochrannej známky  176332 
(151)  Dátum zápisu  08.12.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  74149 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.03.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky vo forme roztokov na vnútrožilové infúzie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PEDITRACE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fresenius Kabi AB; Rapsgatan 7, SE-751 74 Uppsala; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.03.1996 3/1996 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.02.2001 2/2001 PC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.02.2001 2/2001 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.02.2001 2/2001 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 74149
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2000 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2000 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2012 133,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74149
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.07.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.09.1993 Typ Platba
Osvedčenie 06.09.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.10.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2000 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2000 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2000 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 03.11.2000 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 03.11.2000 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 03.11.2000 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 12.01.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 74149
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.11.2000 Pharmacia AB Kabi Pharmacia AB
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.11.2000 Pharmacia & Upjohn AB Pharmacia AB
3 Prevod majiteľa 03.11.2000 Fresenius Kabi AB Pharmacia & Upjohn AB
4 Ukončenie zastupovania 03.11.2022 FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku