Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74148
(111)  Číslo ochrannej známky  176712 
(151)  Dátum zápisu  25.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74148 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Cigarety. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  23.05.01, 27.05.01, 25.01.18, 24.09.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOUSE OF PRINCE A/S; Tobaksvejen 4, 2860 Soborg; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 06/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
 
POZ 74148
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74148
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 09.08.1993 Typ Doručené
2 Doklad 09.08.1993 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.12.1993 Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Výpoveď plnej moci 18.11.2002 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.11.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.11.2002 Typ Doručené
9a Plná moc 18.11.2002 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2002 Typ Platba
11 vyžiadanie poplatku 17.12.2002 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.12.2002 Typ Doručené
13 Výpoveď plnej moci 18.12.2002 Typ Doručené
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.12.2002 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Typ Doručené
17a Plná moc 28.12.2011 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 Typ Platba
19 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
POZ 74148
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.01.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku