Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74146
(111)  Číslo ochrannej známky  180983 
(151)  Dátum zápisu  12.06.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74146 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.09.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 14, 16, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky.
14 - Odznaky, pásové sponky, náramky, svietniky, puzdrá na navštívenky, hodinky, retiazky, zapaľovače, peňaženky so sponou, manžetové gombíky, náušnice, náramky s údajmi o totožnosti, klenoty, ihlice do chlopní, náhrdelníky, prívesky, ihly a ihlice ako klenoty, prstene, ihlice do kravaty, to všetko z drahých kovov, hodiny a hodinky.
16 - Písacie potreby, adresáre, knihy so zbierkami kreslených seriálov, maľovanky, blahopriania, pozvánky, lístky na zanechávanie odkazov, papierové servítky, perá a ceruzky, puzdrá na ceruzky a peračníky, hracie karty, fotografické albumy, baliaci papier na darčeky, listový papier a obálky, písacie bloky, zaraďovače s tromi kruhmi, knižné obálky, knižné zarážky, záložky, učebnice a tlačoviny pre základné a stredné školy, pastelky, popisovače, gumy, papierové vrecká na desiatu, kalendáre, záznamové kalendáre, diáre, kresliaci papier, zarámované kreslené seriály na zbieranie, plagáty, bankové šeky a obaly šekových knižiek, papierové reklamy na nárazníky, navštívenky, kreditné karty, podložky na stoly, priehradky na stoly, agentúrne novinové články s kreslenými figúrkami, uhlomery.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane cestovných prikrývok; textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08, 03.01.20, 03.01.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Peanuts Worldwide LLC; 1450 Broadway, New York, NY 10018; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.1998 3/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1998 9/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 7/2011 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 7/2011 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
 
POZ 74146
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74146
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 23.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1995 Typ Odoslané
3 Plná moc 29.09.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 Doklad Typ Doručené
6 Avízo o platbe 13.02.1996 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.1996 Typ Odoslané
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.04.1996 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.06.1997 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 25.06.1997 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 30.07.1997 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.09.1997 Typ Doručené
13 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
14 Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.1997 Typ Doručené
15 výsledok rešerše 02.07.1997 Typ Interné listy
16 pokyn na zverejnenie POZ 21.11.1997 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.1998 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.12.2002 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.01.2003 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2011 Typ Doručené
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2011 Typ Doručené
22a Plná moc 17.05.2011 Typ Doručené
22b Doklad o prevode 17.05.2011 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Platba
24 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2012 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2012 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 74146
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2011 United Feature Syndicate, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York United Feature Syndicate, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
5 Prevod majiteľa 23.05.2011 Peanuts Worldwide LLC United Feature Syndicate, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.05.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku