Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74136
(111)  Číslo ochrannej známky  175389 
(151)  Dátum zápisu  15.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74136 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a zverolekárske zdravotnícke výrobky a substancie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH; Zielstattstrasse 48, 81379 München; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.1995 11/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2006 11/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 07/2012 ND3M
 
POZ 74136
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74136
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 23.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.03.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.05.1995 Typ Odoslané
6 Avízo o platbe 16.05.1995 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1999 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 21.10.1999 Typ Interné listy
12 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2000 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.04.2002 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.04.2002 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.09.2006 Typ Doručené
16a Plná moc 08.09.2006 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2006 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.04.2012 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.04.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
POZ 74136
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Luitpold Pharma GmBH
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.09.2006 DAIICHI SANKYO EUROPE GmbH SANKYO PHARMA GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku