Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74106
(111)  Číslo ochrannej známky  176470 
(151)  Dátum zápisu  01.02.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74106 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.05.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia na klimatizáciu, chladenie, vykurovanie, ventiláciu, na úpravu vzduchu, deodoračné prístroje, výmenníky tepla, bojlery, chladiace celky, chladničky, mrazničky, zariadenia na výrobu ľadu, kompresory pre klimatizáciu a chladiace prístroje, elektricky vykurované koberce, časti a vybavenie týchto druhov tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SKY AIR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daikin Industries, Ltd.; Umeda Center Bldg. 4-12 Nakazaki-Nishi, 2-Chome, Kita-ku, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.05.1996 05/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 74106
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74106
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.10.1995 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.11.1995 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.10.2002 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.10.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.10.2012 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.09.2012 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
POZ 74106
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku