Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 741-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177134 
(151)  Dátum zápisu  24.10.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  741-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Bieliace a pracie prípravky; leštiace, čistiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá, parfuméria, éterické oleje, kozmetika, prípravky na ošetrovanie vlasov a na čistenie zubov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.01, 02.01.08, 25.01.19, 26.02.05, 26.07.25, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Procter & Gamble Company; One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr.; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.1997 1/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2002 1/2002 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2002 12/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 741-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 741-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 01.06.1993
Neznámy typ protokolu - bez názvu 22.10.1996
Neznámy typ protokolu - bez názvu 18.09.2001
Neznámy typ protokolu - bez názvu 20.06.2002
Neznámy typ protokolu - bez názvu 08.10.2002
Neznámy typ protokolu - bez názvu 26.05.2003
Neznámy typ protokolu - bez názvu 30.04.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 30.04.2013
POZ 741-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.10.2001 Procter & Gamble AG Procter & Gamble AG
2 Prevod majiteľa 11.10.2002 The Procter & Gamble Company Procter & Gamble AG
3 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.05.2013 AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku