Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 741-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231696 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  741-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso; ryby s výnimkou živých; hydina nie živá; divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované (zavárané) ovocie a zelenina; rôsoly (želé); džemy; ovocné omáčky (nie ako chuťové prísady do jedál) a kompóty (zaváraniny); vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
43 - Reštauračné služby (strava); drive-in reštauračné služby; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  WENDY'S 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Quality Is Our Recipe, LLC; One Dave Thomas Boulevard, Dublin, Ohio 43017; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.02.2017 02/2017 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2017 02/2017 PC3M
 
POZ 741-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 741-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.04.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 02.05.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.05.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2011 Typ Platba
5 výsledok rešerše 26.07.2011 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.07.2011 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 09.09.2011 Typ Doručené
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.09.2011 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 19.09.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.11.2016 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.11.2016 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis prevodu 04.11.2016 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2016 Typ Platba
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2016 Typ Platba
15 Doplnenie materiálov 11.11.2016 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 11.11.2016 Typ Doručené
15b Plná moc 11.11.2016 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 13.01.2017 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
POZ 741-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.01.2017 Wendy's International, LLC Wendy's International, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio
2 Prevod majiteľa 02.01.2017 Quality Is Our Recipe, LLC Wendy's International, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.01.2017 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku