Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74084
(111)  Číslo ochrannej známky  178537 
(151)  Dátum zápisu  21.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74084 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače a počítačové programy.
16 - Príručky a tlačoviny pre počítačové programy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SCALA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Epicor Software Sweden AB; Vikdalsgränd 10A, PO Box 104, 131 07 Nacka; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2002 6/2002 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2002 6/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2013 5/2013 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 74084
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74084
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 22.12.1992 Typ Doručené
2 Plná moc 22.03.1996 Typ Doručené
3 F0021 Poplatok Typ Platba
4 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.1997 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2002 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.03.2002 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2002 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o opravu 19.04.2002 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.07.2002 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2002 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2012 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 21.12.2012 Typ Doručené
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.12.2012 Typ Platba
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2012 Typ Doručené
19a Doklad 27.12.2012 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 27.12.2012 Typ Doručené
21 Plná moc 07.01.2013 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
23 rozhodnutie o vrátení preplatku 14.05.2013 Typ Odoslané
24 vnútrospisový list 24.05.2013 Typ Interné listy
POZ 74084
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.04.2002 Scala International AB Beslutsmodeller Per Olof Myrén AB
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.04.2002 Scala Business Solutions AB Scala International AB
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.03.2013 Epicor Software Sweden AB Scala Business Solutions AB
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku