Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74056
(111)  Číslo ochrannej známky  176266 
(151)  Dátum zápisu  28.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74056 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Voňavkárske výrobky, kozmetické prípravky, toaletné prípravky neobsahujúce liečivá, antiperspiračné prípravky a dezodoranty pre osobné použitie, vody po holení a pred holením, vlasové prípravky, šampóny, depilačné prípravky, toaletné vody, kolínske vody, kúpeľové oleje, gély a soli, mydlá, krémy, gély a peny na holenie, toaletné zásypy neobsahujúce liečivá, prípravky na čistenie pleti neobsahujúce liečivá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  COOL WAVE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Gillette Company LLC; One Gillette Park, Boston, Massachusets 02127; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Štros David, JUDr., AK Štros Kusák; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 01/2013 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.08.2015 08/2015 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2017 05/2017 PC3M
 
POZ 74056
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74056
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 21.12.1992 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Typ Odoslané
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 Avízo o platbe 26.09.1995 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 17.11.1995 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2001 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2012 Typ Doručené
11a Plná moc 27.09.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.10.2012 Typ Doručené
12a Plná moc 03.10.2012 Typ Doručené
12b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.10.2012 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2012 Typ Platba
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.10.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2015 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2015 Typ Doručené
17a Plná moc 07.04.2015 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2016 Typ Doručené
20 Žiadosť o zápis prechodu 12.12.2016 Typ Doručené
20a Plná moc 12.12.2016 Typ Doručené
20b Doklad o prechode 12.12.2016 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2016 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2017 Typ Odoslané
POZ 74056
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2012 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Komerčno-právna a patentová kancelária, HASPEL Ladislav, JUDr., CSc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.06.2015 THE GILLETTE COMPANY THE GILLETTE COMPANY
3 Prevod majiteľa 24.03.2017 The Gillette Company LLC THE GILLETTE COMPANY
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.03.2017 Štros David, JUDr., AK Štros Kusák Štros David, JUDr., AK Štros Kusák
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku