Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 74012
(111)  Číslo ochrannej známky  176953 
(151)  Dátum zápisu  08.05.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  74012 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (9,37,42) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje navigačné, určené na prenášanie rozkazov, na meranie, prístroje všeobecne používané pri riadení lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické, ako aj elektrické, nezaradené do iných tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek, prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, na účely záchranné a učebné, automaty na mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova, registračné pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na uvedené prístroje a nástroje; konštrukcie a oprava elektrických a elektronických prístrojov; programovanie počítačov, prenájom počítačov, technické konzultácie, technický dohľad a inšpekcia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEC CORPORATION; 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.1996 9/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 74012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 74012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 18.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.10.1995 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu 13.11.1995 Typ Platba
5 Plná moc 11.12.1995 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.01.1996 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1996 Typ Odoslané
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.01.1996 Typ Odoslané
9 Avízo o platbe 29.01.1996 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.02.1996 Typ Odoslané
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.04.1996 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
13 Osvedčenie Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.10.2002 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.10.2002 Typ Platba
16 Plná moc 30.10.2002 Typ Doručené
17 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 17.01.2003 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 11.02.2003 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 Typ Platba
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.12.2012 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 74012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku