Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 740-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177548 
(151)  Dátum zápisu  13.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  740-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke a dietetické, najmä multivitamínové a minerálne prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CENTRUM 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2014 7/2014 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 28.04.2021 8/2021 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 8/2021 PC3M
 
POZ 740-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 740-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu
Neznámy typ protokolu - bez názvu 01.06.1993
Neznámy typ protokolu - bez názvu 10.02.1997
Neznámy typ protokolu - bez názvu 21.03.2003
Neznámy typ protokolu - bez názvu 21.03.2003
Neznámy typ protokolu - bez názvu 21.03.2003
Neznámy typ protokolu - bez názvu 20.05.2003
Neznámy typ protokolu - bez názvu 23.01.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 23.01.2013
Neznámy typ protokolu - bez názvu 13.02.2014
Neznámy typ protokolu - bez názvu 25.02.2021
POZ 740-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2003 American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2013 Bušová Eva, JUDr., advokátka FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.03.2021 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
7 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku