Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73999
(111)  Číslo ochrannej známky  178650 
(151)  Dátum zápisu  22.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73999 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 20, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Zámky, západky, zarážky dverí, zámky dverí obyčajné a bezpečnostné, zámky dverí viacbodové, garážové uzamykacie systémy, kľúče, kľúče montážne, trezory, kovové schránky, bezpečnostné schránky, skrine ohňovzdorné - kovové, bezpečnostné dvere - kovové.
19 - Drevené dvere, dvere bezpečnostné s výnimkou kovových, interiérové dvere.
20 - Kovový nábytok.
37 - Montáž bezpečnostných zámkov a elektronických zabezpečovacích systémov, montáž dverí, spevňovanie dverí s prierazuvzdornou úpravou, zhotovovanie kľúčov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.01, 26.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.; Miletičova 67, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  791745 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  03. 04. 2002 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; HU; PL; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 09.05.2002 05/2002 PC3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2003 03/2003 XA3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 04/2013 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2013 04/2013 TC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.12.2016 12/2016 TC3M
 
POZ 73999
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 18.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.1996 Typ Odoslané
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.01.1997 Typ Doručené
4 F0021 Poplatok Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.1997 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.03.1997 Typ Doručené
7 výsledok rešerše 20.03.1997 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 17.04.1997 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
10 Žiadosť o opravu 05.01.1998 Typ Doručené
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.1998 Typ Odoslané
12 F0021 Poplatok 26.09.2001 Typ Platba
13 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.09.2001 Typ Doručené
14 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 04.10.2001 Typ Platba
15 výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 26.10.2001 Typ Odoslané
16 Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.10.2001 Typ Doručené
17 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2002 Typ Doručené
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.01.2002 Typ Platba
19 pokyn na zápis prevodu 12.03.2002 Typ Interné listy
20 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2002 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.03.2002 Typ Doručené
22 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.03.2002 Typ Odoslané
23 vyžiadanie poplatku v CHF 21.03.2002 Typ Odoslané
24 sprievodný list do OMPI 21.03.2002 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2002 Typ Platba
26 Odpoveď na správu úradu 06.09.2002 Typ Doručené
27 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 11.09.2002 Typ Odoslané
28 Notifikácia z OMPI 07.01.2003 Typ Doručené
29 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
30 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
31 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
32 Odmietnutie MOZ 26.11.2003 Typ Doručené
33 Odmietnutie MOZ 26.11.2003 Typ Doručené
34 Odmietnutie MOZ 21.01.2004 Typ Doručené
35 Rozhodnutie k MOZ 25.08.2004 Typ Doručené
36 Rozhodnutie k MOZ 16.09.2004 Typ Doručené
37 Rozhodnutie k MOZ 21.04.2005 Typ Doručené
38 Notifikácia z OMPI 24.04.2012 Typ Doručené
39 Notifikácia z OMPI 28.05.2012 Typ Doručené
40 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2012 Typ Doručené
41 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2012 Typ Doručené
42 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2012 Typ Doručené
43 všeobecný referátnik 10.12.2012 Typ Odoslané
44 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.12.2012 Typ Platba
45 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Platba
46 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Platba
47 Doplnenie materiálov 12.12.2012 Typ Doručené
47a Plná moc 12.12.2012 Typ Doručené
48 Plná moc 17.12.2012 Typ Doručené
49 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2012 Typ Doručené
50 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Doručené
51 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Doručené
52 všeobecný referátnik 28.12.2012 Typ Odoslané
53 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
54 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 16.05.2014 Typ Doručené
54a Plná moc 16.05.2014 Typ Doručené
55 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 16.05.2014 Typ Odoslané
56 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 19.05.2014 Typ Platba
57 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2016 Typ Doručené
57a Plná moc 05.08.2016 Typ Doručené
57b Výpis z obchodného registra 05.08.2016 Typ Doručené
58 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 05.08.2016 Typ Doručené
59 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 09.08.2016 Typ Platba
60 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2016 Typ Platba
61 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
62 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 01.12.2016 Typ Odoslané
63 vyžiadanie poplatku v CHF 05.12.2016 Typ Odoslané
64 List z OMPI 01.12.2016 Typ Doručené
65 Notifikácia z OMPI 09.03.2017 Typ Doručené
POZ 73999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.03.2002 SHERLOCK, s. r. o. SHERLOCK - Bezpečnostné systémy
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.03.2002 Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2013 SHERLOCK, s. r. o. SHERLOCK, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2013 Porubčan Róbert, Ing. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.11.2016 ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. SHERLOCK, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku