Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73993
(111)  Číslo ochrannej známky  178881 
(151)  Dátum zápisu  18.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73993 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 20, 35, 37, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Tlmočnícke zariadenia, mixážne pulty - zvukové režijné stoly, mikrofóny, bezdrôtové mikrofóny, konferenčné mikrofónne súpravy, zosilňovače, reproduktorové sústavy, reproduktory; elektronické súčiastky, polovodiče, procesory, mikroprocesory, pasívne súčiastky, počítače, periférne zariadenia k počítačom, počítačové diely, softvér, audio- a videotechnika, rádioprijímače, tranzistory, magnetofóny, televízory, monitory, videorekordéry, videokamery, video- a audiokazety.
20 - Tlmočnícke kabíny z dreva i plastov, drevený nábytok, stoly, pulty, skrine, steny, police, stoličky; stoly, stoličky a rôzne výlisky z plastov; kovové prístrojové skrinky aj na uvedené elektronické výrobky, kovové regály, police, skrine a kovový nábytok.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Údržba, opravy, montáž, obsluha, servis tovarov uvedených v triede 9.
41 - Technické a organizačné zabezpečovanie konferencií, sympózií, kongresov, školení, seminárov, prenájom audio- a videotechniky, videotechnických a zvukových nahrávacích zariadení a tlmočníckych zariadení.
42 - Tlmočnícke a prekladateľské služby; konzultačná a poradenská činnosť v odbore, prenájom počítačov, periférnych zariadení k počítačom, počítačových dielov a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kellyér Juraj; Kopanice 10, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária; Pluhová 78, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 9/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 3/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.05.2013 5/2013 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 73993
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73993
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 18.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.1996 Typ Odoslané
3 F0024 Doplatok Typ Platba
4 Avízo o platbe 27.11.1996 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.11.1996 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.1997 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.04.1997 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.1997 Typ Odoslané
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.04.1997 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 28.05.1997 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.09.2002 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2002 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
15 Oznámenie 12.06.2008 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 20.06.2008 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2012 Typ Doručené
17a Plná moc 06.12.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2012 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.12.2012 Typ Platba
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.02.2013 Typ Platba
21 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.02.2013 Typ Odoslané
22 Doplnenie materiálov 22.02.2013 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 22.02.2013 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.02.2013 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
POZ 73993
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.06.2008 Patentová a známková kancelária, Obertáš Július, Ing.
2 Prevod majiteľa 04.03.2013 Kellyér Juraj Juraj Kellyér - CONTEST
3 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2013 Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku