Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73979
(111)  Číslo ochrannej známky  179492 
(151)  Dátum zápisu  22.01.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73979 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.04.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Audiokazety, počítačové programy nahraté na diskoch, páskach a audiovizuálnych páskach, filmy, všetko na vzdelávacie účely.
16 - Tlačoviny, hlavne skúšobné brožúry, informačné manuály, technické manuály, hárky s odpoveďami na testy a s ich vyhodnotením, informačné bulletiny, poradenské manuály, štatistické správy, tlačené formuláre na záznamy vyhodnotení.
41 - Vzdelávacia činnosť, hlavne vyvíjanie a vykonávanie testov a testovacích programov, vedenie inštruktážnych porád, kurzov, pracovných konferencií a seminárov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EDUCATIONAL TESTING SERVICE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EDUCATIONAL TESTING SERVICE; Rosedale Road, Princeton, New Jersey 08541; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.1997 10/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.04.1998 4/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
 
POZ 73979
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73979
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 17.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.10.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 31.12.1996 Typ Doručené
4 Plná moc 07.01.1997 Typ Doručené
5 F0021 Poplatok Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.05.1997 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 07.07.1997 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 08.07.1997 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 15.07.1997 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 15.07.1997 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.1998 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.05.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
POZ 73979
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku