Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73978
(111)  Číslo ochrannej známky  175850 
(151)  Dátum zápisu  02.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73978 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické a elektronické zariadenia na navigáciu, prehliadanie alebo prezeranie, optické váženie, meranie, signalizovanie a kontrolovanie, zariadenia na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, kalkulátory, počítače, telefaxové a telefónne zariadenia, zariadenia na zisťovanie požiarov, dymu a vlámania, zariadenia na hasenie požiarov, časti a príslušenstvo na všetky uvedené výrobky; zariadenia a inštalácie na osvetlenie, ohrievanie a/alebo vykurovanie, varenie, výrobu pary, chladenie, sušenie a vetranie, časti a príslušenstvo na uvedené zariadenia.
11 - Elektrické a elektronické zariadenia na navigáciu, prehliadanie alebo prezeranie, optické váženie, meranie, signalizovanie a kontrolovanie, zariadenia na záznam, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, kalkulátory, počítače, telefaxové a telefónne zariadenia, zariadenia na zisťovanie požiarov, dymu a vlámania, zariadenia na hasenie požiarov, časti a príslušenstvo na všetky uvedené výrobky; zariadenia a inštalácie na osvetlenie, ohrievanie a/alebo vykurovanie, varenie, výrobu pary, chladenie, sušenie a vetranie, časti a príslušenstvo na uvedené zariadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  THORN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZUMTOBEL GROUP AG; Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.04.2013 4/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 20.12.2021 24/2021 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 20.12.2021 24/2021 PC3M
 
POZ 73978
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2002 3 000,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.12.2003 100,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2012 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2012 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2021 30,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.11.2022 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73978
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.09.1903 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.03.1993 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.06.1995 Typ Odoslané
Plná moc 15.08.1995 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.09.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.09.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 06.03.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.03.1997 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 02.11.1998 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 02.11.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
Plná moc 07.02.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.11.2003 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.12.2003 Typ Platba
druhopis dodatku k osvedčeniu 17.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.12.2012 Typ Platba
Plná moc 21.01.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 04.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.12.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73978
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa EMI GROUP plc
Thorn Emi plc, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa britských zákonov HORN EMI plc
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2013 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
THORN (IP) Limited THORN (IP) Limited
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.12.2021 THORN (IP) Limited THORN (IP) Limited
3 Prevod majiteľa 03.12.2021 ZUMTOBEL GROUP AG THORN (IP) Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku