Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73973
(111)  Číslo ochrannej známky  185328 
(151)  Dátum zápisu  24.05.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73973 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.02.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Certifikácia, schvaľovanie a skúšanie výrobkov, materiálov a pomôcok v odbore elektrotechniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 26.01.18, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Elektrotechnický zkušební ústav; Pod lisem 129, 171 02 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.02.1999 2/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.1999 8/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 73973
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73973
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 17.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.11.1996 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.05.1997 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.07.1997 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 12.09.1997 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.12.1997 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 20.02.1998 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.1998 Typ Odoslané
12 Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.10.1998 Typ Doručené
13 výsledok rešerše 19.10.1998 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie POZ 20.10.1998 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.06.1999 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2002 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2002 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.10.2012 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2012 Typ Platba
21 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 27.11.2012 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 02.01.2013 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
POZ 73973
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku