Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73955
(111)  Číslo ochrannej známky  178372 
(151)  Dátum zápisu  19.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73955 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenstvo v oblasti riadenia podnikov, sprostredkovanie poradenstva v obchode a v priemysle.
41 - Usporadúvanie školení v odboroch - riadenie podnikov, životné prostredie, výrobné technológie a výrobky.
42 - Poradenstvo v odbore ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, poradenstvo v odbore výrobných technológií a výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL; 5 rue Guillaume Kroll, 1025 Luxembourg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 8/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 2/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2003 4/2003 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2003 4/2003 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2013 3/2013 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 73955
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73955
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doklad 10.09.1993 Typ Doručené
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.1997 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.1997 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
8 Žiadosť o opravu 21.03.1997 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 15.04.1997 Typ Odoslané
10 Vyjadrenie označenia 25.04.1997 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 02.05.1997 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2002 Typ Doručené
13a Plná moc 24.10.2002 Typ Doručené
13b Doklad o prevode 24.10.2002 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.10.2002 Typ Platba
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2002 Typ Platba
17 pokyn na zápis prevodu 03.02.2003 Typ Interné listy
18 pokyn na obnovu zápisu 03.02.2003 Typ Interné listy
19 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Platba
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Platba
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2012 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 13.12.2012 Typ Doručené
22b Plná moc 13.12.2012 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2012 Typ Doručené
23a Plná moc 13.12.2012 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 73955
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.02.2003 ALTRAN INTERNATIONAL B. V. Arthur D. Little, Inc.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.02.2003 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
3 Prevod majiteľa 22.01.2013 ARTHUR D. LITTLE LUXEMBOURG SARL ALTRAN INTERNATIONAL B. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 22.01.2013 PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku