Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73948
(111)  Číslo ochrannej známky  173381 
(151)  Dátum zápisu  05.01.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73948 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.04.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 05.07.02, 26.02.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Litovel, a. s.; Palackého č. 934, 784 01 Litovel; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 04/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 04/2013 ND3M
 
POZ 73948
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 17.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.1993 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.10.1993 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.1993 Typ Odoslané
5 Plná moc 13.12.1993 Typ Doručené
6 Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.09.1994 Typ Odoslané
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.10.1994 Typ Platba
9 pokyn na zverejnenie POZ 17.10.1994 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.1997 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
13 pokyn na zápis prevodu 30.10.1998 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2002 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.09.2002 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2005 Typ Doručené
18a Plná moc 27.04.2005 Typ Doručené
18b Výpoveď plnej moci 27.04.2005 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 06.05.2005 Typ Odoslané
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2005 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2005 Typ Odoslané
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 01.08.2006 Typ Doručené
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.08.2006 Typ Platba
24 sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.08.2006 Typ Odoslané
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 14.12.2012 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.01.2013 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
POZ 73948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku