Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73947
(111)  Číslo ochrannej známky  177165 
(151)  Dátum zápisu  07.11.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73947 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.17, 24.09.01, 25.01.15, 27.05.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar ZUBR, a. s.; Komenského 35, 750 51 Přerov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.1997 02/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 73947
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73947
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 17.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.09.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.09.1996 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.10.1996 Typ Odoslané
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
6 Vyjadrenie označenia 31.10.1996 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.10.1996 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.1997 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
11 Urgencia 14.08.1998 Typ Doručené
12 pokyn na zápis prevodu 25.09.1998 Typ Interné listy
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2002 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2002 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.10.2005 Typ Doručené
17a Plná moc 07.10.2005 Typ Doručené
18 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.10.2005 Typ Platba
19 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 13.10.2005 Typ Odoslané
20 Plná moc 14.12.2005 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 04.01.2006 Typ Odoslané
22 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.01.2006 Typ Doručené
23 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 01.02.2006 Typ Platba
24 40 Doplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 09.02.2006 Typ Platba
25 sprievodný list k výpisu z registra OZ 10.02.2006 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2012 Typ Platba
27 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2012 Typ Doručené
28 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 73947
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.12.2005 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku