Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73945
(111)  Číslo ochrannej známky  179690 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73945 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 07, 08, 11, 16, 19, 20, 28, 31, 34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Celulóza, buničina, vláknina (papierová).
07 - Píly, brúsky, leštičky na drevo, sušičky (všetko ako stroje), papierenské stroje na výrobu buničiny.
08 - Píly, hoblíky, brúsky (ručné nástroje).
11 - Sušičky (ako zariadenia na sušenie).
16 - Papier; výrobky papierenského priemyslu, ako sú servítky, vreckovky, toaletný papier, zošity, papier baliaci, grafický, nepremastiteľný.
19 - Stavebné drevo, výrobky drevospracujúceho priemyslu, ako sú drevotrieskové a drevovláknité dosky, preglejky, drevené stĺpy, dýhy.
20 - Nábytok.
28 - Masky (karnevalové).
31 - Surové drevo, guľatina, neopracované rezivo.
34 - Zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LIGNA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LIGNA a. s.; Vodičkova 41, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 73945
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2012 248,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2022 273,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73945
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Spis Praha 17.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.08.1994 Typ Odoslané
Plná moc 22.09.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.09.1994 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.12.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 19.01.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.02.1996 Typ Odoslané
Doklad 22.03.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 30.07.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.08.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Sprievodný list 06.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.02.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.02.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.02.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2022 Typ Odoslané
POZ 73945
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku