Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73920
(111)  Číslo ochrannej známky  175363 
(151)  Dátum zápisu  01.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73920 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Lekárske a farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ABIDEC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Omega Pharma Innovation & Development NV; Venecoweg 26, 9810 Nazareth; BE 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2005 02/2005 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2007 01/2007 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2007 01/2007 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.10.2016 10/2016 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.10.2016 10/2016 PC3M
 
POZ 73920
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73920
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 20.09.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.10.1993 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
5 Osvedčenie Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2002 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2004 Typ Doručené
9a Plná moc 15.10.2004 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2004 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 18.11.2004 Typ Odoslané
12 Doklad 03.12.2004 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 22.12.2004 Typ Odoslané
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2006 Typ Doručené
14a Plná moc 25.10.2006 Typ Doručené
14b Doklad o prevode 25.10.2006 Typ Doručené
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2006 Typ Doručené
15a Plná moc 25.10.2006 Typ Doručené
15b Doklad o prevode 25.10.2006 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2006 Typ Platba
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2006 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.09.2012 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Platba
21 Plná moc 12.10.2012 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prevodu 29.07.2016 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 29.07.2016 Typ Doručené
23b Plná moc 29.07.2016 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.07.2016 Typ Doručené
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2016 Typ Platba
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2016 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
POZ 73920
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.12.2004 PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, a Michigan Limited Liability Company PARKE, DAVIS & COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.12.2004 Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 10.11.2006 Omega Pharma NV PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, a Michigan Limited Liability Company
4 Prevod majiteľa 10.11.2006 Chefaro Ireland Ltd. Omega Pharma NV
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.11.2006 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.08.2016 Chefaro Ireland Ltd. Chefaro Ireland Ltd.
7 Prevod majiteľa 18.08.2016 Omega Pharma Innovation & Development NV Chefaro Ireland Ltd.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 18.08.2016 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku