Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73919
(111)  Číslo ochrannej známky  175799 
(151)  Dátum zápisu  29.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73919 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prípravky na úpravu betónu na nepriepustnosť a odolnosť voči vode, na čistenie a na opravu betónu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  XYPEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  XYPEX CHEMICAL CORPORATION; 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 73919
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73919
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.02.1994 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.02.1994 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.1995 Typ Odoslané
5 Avízo o platbe 08.09.1995 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.09.2002 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.06.2012 Typ Doručené
11a Plná moc 27.06.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.06.2012 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2012 Typ Platba
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.07.2012 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
POZ 73919
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku