Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73916
(111)  Číslo ochrannej známky  176664 
(151)  Dátum zápisu  07.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73916 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Polovodičové integrované obvody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ATMEL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Atmel Corporation; 2325 Orchard Parkway, San Jose, California 95131; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 06/1996 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.10.2001 10/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 03/2013 ND3M
 
POZ 73916
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73916
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.10.1995 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
5 Plná moc 28.11.1995 Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
7 Avízo o platbe 04.12.1995 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.1995 Typ Odoslané
9 Avízo o platbe 08.01.1996 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 25.01.1996 Typ Interné listy
11 Osvedčenie Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.07.2001 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.07.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 04.09.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.11.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2012 Typ Platba
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2012 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 73916
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.07.2001 Atmel Corporation Atmel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku