Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73915
(111)  Číslo ochrannej známky  176661 
(151)  Dátum zápisu  07.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73915 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky, najmä očné kvapky, liečivá na senzorické orgány, antibiotiká. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Santen Pharmaceutical Co., Ltd.; 9-19 Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 06/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 73915
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73915
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.10.1995 Typ Doručené
4 Plná moc 02.11.1995 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
6 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.1995 Typ Odoslané
8 Avízo o platbe 29.12.1995 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 25.01.1996 Typ Interné listy
10 Osvedčenie Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Doručené
12 Plná moc 13.12.2002 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Doručené
15a Plná moc 24.10.2012 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
POZ 73915
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku