Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 739-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177549 
(151)  Dátum zápisu  13.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  739-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke a dietetické, najmä multivitamínové a minerálne prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STRESSTABS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2003 6/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2014 6/2014 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 28.04.2021 8/2021 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 8/2021 PC3M
 
POZ 739-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.03.2003 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.03.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2003 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2013 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.01.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 739-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 21.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.10.1996 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.1996 Typ Doručené
Doklad 10.02.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.02.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.03.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2003 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.03.2003 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.01.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.02.2014 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 739-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2003 American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2013 Bušová Eva, JUDr., advokátka FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
Bušová Eva, JUDr., advokátka
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.03.2021 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
7 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
8 Oprava adresy prihlasovatela/majitela 08.04.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku