Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 739-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177549 
(151)  Dátum zápisu  13.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  739-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske, zdravotnícke a dietetické, najmä multivitamínové a minerálne prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STRESSTABS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2003 06/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 06/2003 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 04/2013 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2014 06/2014 TC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 28.04.2021 08/2021 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
9 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 739-93
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 739-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 21.05.1993 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
3 výsledok rešerše Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.1996 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.10.1996 Typ Doručené
6 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.12.1996 Typ Doručené
8 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
9 Doklad 10.02.1997 Typ Doručené
10 výsledok rešerše Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.1997 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2003 Typ Doručené
13a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.03.2003 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.03.2003 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.03.2003 Typ Platba
16 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.03.2003 Typ Platba
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.03.2003 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.01.2013 Typ Doručené
22a Plná moc 18.01.2013 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2013 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.01.2013 Typ Platba
25 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.2013 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Typ Doručené
27a Plná moc 12.02.2014 Typ Doručené
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2014 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
30b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
30c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.02.2021 Typ Doručené
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
33 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
33a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
34 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
35 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
36 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 739-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2003 American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2003 Wyeth Holdings Corporation American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2013 Bušová Eva, JUDr., advokátka FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.03.2021 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
7 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku