Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 739-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  739-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Aplikačný softvér; mobilné aplikácie; vzdelávacie mobilné aplikácie; mobilné aplikácie na stiahnutie pre správu informácií; mobilné aplikácie na stiahnutie pre správu dát; softvér pre spoluprácu; softvér na vyhľadávanie informácií; softvér pre správu dát a súborov a databázový softvér; aplikačný softvér pre mobilné zariadenia.
41 - Diaľkové vzdelávanie; ďalšie vzdelávanie; informácie týkajúce sa vzdelávania; korešpondenčné kurzy; diaľkové vzdelávanie; odborné vzdelávanie v oblasti osobnej bezpečnosti; poradenstvo týkajúce sa vzdelávania a školenia; poskytovanie informácií o on-line vzdelávaní; prenos know-how [odborné vzdelávanie]; príprava a organizovanie vzdelávacích kurzov; príprava a organizovanie vzdelávacích seminárov; školenia; školenia týkajúce sa pracovných schopností; školenia týkajúce sa osobného rozvoja.
45 - Právne poradenstvo; poradenstvo týkajúce sa osobných právnych záležitostí; odborné poradenstvo vzťahujúce sa k právnym záležitostiam; politické poradenstvo; osobné a spoločenské služby; sociálne poradenstvo; poradenstvo v oblasti azylu; poskytovanie sociálneho poradenstva; poskytovanie poradenstva v oblasti národnostných menšín, poradenstvo zamerané na riešenie otázky kultúrného dedičstva Romóv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 01.15.21, 27.05.24, 29.01.01, 26.01.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Centrum rómskych sociálnych služieb, o.z.; Krivá 1053/3, Košice-Juh 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátní kancelář Mgr. Petr Žižka, LL.M.; Sedláčkova, 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 739-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 739-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 22.09.2022 Typ Doručené
POZ 739-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku