Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 739-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203571 
(151)  Dátum zápisu  06.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.03.2022 
(210)  Číslo prihlášky  739-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.03.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér a hardvér, zariadenia výpočtovej techniky.
16 - Manuály a návody na používanie softvéru.
41 - Školenia.
42 - Služby poskytované v súvislosti s používaním softvéru, najmä servis počítačových programov, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web stránok) pre zákazníkov, navrhovanie počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, obnovovanie počítačovej databázy, programovanie počítačovej databázy, inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópii počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, servis počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cígler Software 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cígler Martin; Högrova 17, 612 00 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Juran Svetozár, JUDr., ANIMUS Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 05/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 20.12.2021 24/2021 ND3M
 
POZ 739-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 739-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.03.2002 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.04.2002 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2002 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 03.05.2002 Typ Odoslané
5 Plná moc 17.06.2002 Typ Doručené
6 vyžiadanie doplatku za podanie POZ 11.07.2002 Typ Odoslané
7 Plná moc 16.07.2002 Typ Doručené
8 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2002 Typ Platba
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.01.2003 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 03.02.2003 Typ Doručené
11 výsledok rešerše 19.02.2003 Typ Interné listy
12 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.2003 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2011 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.01.2012 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.02.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.07.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.11.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 16.11.2021 Typ Odoslané
20 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 25.11.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 739-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku