Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73869
(111)  Číslo ochrannej známky  177381 
(151)  Dátum zápisu  16.01.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73869 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.04.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (9,11) Prístroje na klimatizáciu, prístroje na chladenie, ohrev, čistenie a dezodorizáciu vzduchu, ventilačné prístroje, výmenníky tepla, kotly, mraziace jednotky, chladničky, mrazničky, kompresory pre klimatizačné a chladiace prístroje, elektricky vyhrievané koberce, časti a súčasti pre tento tovar. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.01, 26.04.05, 27.05.01, 29.01.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DAIKIN INDUSTRIES, LTD.; Umeda Center Bldg. 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.04.1997 4/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
 
POZ 73869
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73869
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 15.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.09.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.10.1996 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.1996 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.1996 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.01.1997 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 16.01.1996 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.1997 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.08.2002 Typ Doručené
10a Plná moc 08.08.2002 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.08.2002 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2012 Typ Platba
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.12.2012 Typ Doručené
15 Plná moc 17.12.2012 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 73869
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku