Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73850
(111)  Číslo ochrannej známky  174474 
(151)  Dátum zápisu  11.05.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73850 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (5,10) Farmaceutiká na terapeutické liečenie neurologických porúch a svalových dystonií, prenosný batériový elektromyogram vrátane elektrického zosilňovača, fluidové injekčné ihly na využitie v medicíne, lekárske súpravy a vybavenia obsahujúce fluidové injekcie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALLERGAN BOTOX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, California 92715; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.1995 8/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
 
POZ 73850
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73850
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 15.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.03.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 11.04.1995 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 12.04.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.10.2000 Typ Doručené
7a Plná moc 26.10.2000 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 02.11.2000 Typ Platba
9 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 17.11.2000 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 17.01.2001 Typ Doručené
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.03.2001 Typ Doručené
12 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.03.2001 Typ Platba
13 Výpoveď plnej moci 16.05.2001 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.10.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.04.2012 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2012 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
POZ 73850
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 29.05.2001 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku