Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73848
(111)  Číslo ochrannej známky  174922 
(151)  Dátum zápisu  14.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73848 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Rum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MATUSA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  1872 HOLDINGS, V. O. F.; Road Town, Tortola; VG 
(740)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2001 12/2001 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 03/2013 ND3M
 
POZ 73848
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73848
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 15.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.02.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.04.1995 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.05.1995 Typ Doručené
5 F0001 Popl. za lehotu 05.05.1995 Typ Platba
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.05.1995 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2001 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2001 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 06.08.2001 Typ Odoslané
12 Oznámenie 21.08.2001 Typ Doručené
13 pokyn na zápis prevodu 27.08.2001 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.11.2002 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2012 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.12.2012 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.12.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2013 Typ Odoslané
POZ 73848
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 14.09.2001 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
1 Prevod majiteľa 14.09.2001 1872 HOLDINGS, V. O. F. RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, INC.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku