Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73817
(111)  Číslo ochrannej známky  177353 
(151)  Dátum zápisu  14.01.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73817 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.04.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Malé občerstvenia z potravín patriacich do triedy 29, zemiakové lupienky a chrumky, cibuľové prstence, lupienky s obsahom slaniny a bravčového mäsa, krekery s arašidovým maslom, oriešky.
30 - Malé občerstvenia z potravín patriacich do triedy 30, extrudované a tvarované pečivo, praclíky, praclíky polievané čokoládou, nacho placky, krekery, pražená kukurica, pražená kukurica so syrovou príchuťou, pražená kukurica s karamelovou príchuťou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HERR'S 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Herr Foods Inc.; 20 Herr Drive, PO Box 300, Nottingham, PA 19362; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.04.1997 4/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.05.2003 5/2003 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
4 Zmeny v zozname tovarov a služieb 04.02.2013 2/2013 XD3M
5 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 73817
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.12.2012 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.12.2012 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.10.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73817
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Plná moc Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty Typ Doručené
Spis Praha 14.12.1992 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.05.1994 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.12.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 13.01.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.03.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 12.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 12.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.12.2002 Typ Doručené
Oznámenie 23.12.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2002 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 03.01.2003 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 03.01.2003 Typ Odoslané
Plná moc 20.02.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.12.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73817
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.12.2012 HERR HOLDINGS, Inc. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware HERR HOLDINGS, Inc. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Prevod majiteľa 02.11.2022 Herr Foods Inc. HERR HOLDINGS, Inc. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.11.2022 FAJNOR IP s. r. o. FAJNOR IP s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku