Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73814
(111)  Číslo ochrannej známky  176434 
(151)  Dátum zápisu  23.01.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73814 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - 5,29,30 - Farmaceutické prípravky, predovšetkým prírodná a dietetická strava, najmä vitamínová.
05 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DINAMINT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baltex Natural AB; Ljusterögatan 14, 116 42 Stockholm; SE 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.1996 04/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 01/2013 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.10.2018 10/2018 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.10.2018 10/2018 PC3M
 
POZ 73814
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73814
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.1993 Typ Doručené
2 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.06.1993 Typ Doručené
3 Spis Praha Typ Doručené
4 p.na dodatok Typ Interné listy
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.11.1995 Typ Doručené
6 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.1995 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.12.2002 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2002 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.09.2012 Typ Platba
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.09.2012 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.05.2018 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis prevodu 09.05.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 09.05.2018 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 09.05.2018 Typ Doručené
17e Plná moc 09.05.2018 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 22.06.2018 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.07.2018 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2018 Typ Odoslané
POZ 73814
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.08.2018 Tremi Products AB Tremi Products AB
2 Prevod majiteľa 17.08.2018 Baltex Natural AB Tremi Products AB
3 Zápis alebo zmena zástupcu 17.08.2018 HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku