Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73808
(111)  Číslo ochrannej známky  176048 
(151)  Dátum zápisu  31.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73808 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Batožiny, cestovné tašky, športové tašky, batohy, tašky na náradie, plecniaky, aktovky, diplomatky, kufre a kufríky, tašky, vaky, ručné kabelky, taštičky na toaletné potreby a kozmetiku, nákupné tašky, pásové tašky, kapsy, náprsné tašky, peňaženky, dáždniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LEE COOPER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Red Diamond Holdings Sárl; 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; LU 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 01/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2012 11/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 73808
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.1995 Typ Doručené
2 Doklad 25.01.1995 Typ Doručené
3 Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.01.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.02.1995 Typ Platba
5 Spis Praha Typ Doručené
6 Doklad 06.06.1995 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 29.09.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2002 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené
12a Plná moc 16.08.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené
13a Plná moc 16.08.2012 Typ Doručené
13b Doklad o prevode/prechode 16.08.2012 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.08.2012 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2012 Typ Platba
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.08.2012 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
POZ 73808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.09.2012 Vivat Holdings Limited VIVAT HOLDINGS PLC
2 Prevod majiteľa 10.09.2012 Red Diamond Holdings Sárl Vivat Holdings Limited
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.09.2012 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku