Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73803
(111)  Číslo ochrannej známky  171978 
(151)  Dátum zápisu  09.06.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73803 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.09.1993 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 12, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - 1,12,17 - Pneumatiky, kaučukové zmesi, protektorovacie zmesi, výrobky z technickej gumy.
01 - Neuvedené
12 - Neuvedené
17 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.; Švehlova 1900/3, 106 00 Praha 10, Záběhlice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1993 03/1993 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 06/2003 ND3M
3 Zmeny mien 03.06.2003 06/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2018 11/2018 TC3M
 
POZ 73803
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73803
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 14.12.1992 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
3 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
4 Vyjadrenie označenia Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.1993 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
9 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.02.2003 Typ Odoslané
10 Plná moc 13.03.2003 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.01.2008 Typ Doručené
12a Plná moc 28.01.2008 Typ Doručené
12b Doklad o podniku/podnikateľovi 28.01.2008 Typ Doručené
13 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.02.2008 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2012 Typ Platba
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.05.2012 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.07.2018 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 24.09.2018 Typ Odoslané
POZ 73803
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.03.2003 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.02.2008 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.09.2018 Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. MITAS, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku