Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 738-93
(111)  Číslo ochrannej známky  177102 
(151)  Dátum zápisu  07.10.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  738-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vysávače. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.02, 27.05.21, 01.15.15, 27.05.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REXAIR, LLC; 50 W. Big Beaver, Suite 350, Troy, Michigan 48084; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.1997 1/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 03.06.2003 6/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2013 9/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
 
POZ 738-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2013 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2013 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 738-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 21.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.06.1993 Typ Platba
Plná moc 09.09.1993 Typ Doručené
Doklad 18.09.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 03.10.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.03.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.03.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 16.05.2013 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 738-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.07.2013 REXAIR, LLC REXAIR, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2013 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.12.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku