Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73785
(111)  Číslo ochrannej známky  177229 
(151)  Dátum zápisu  04.12.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73785 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.03.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (5,16) Liečivá, najmä vakcíny; tlačoviny, najmä letáky a príručky s lekárskou a farmaceutickou tematikou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.07.12, 02.09.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth Holdings LLC; Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.03.1997 3/1997 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.02.2003 2/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 7/2014 TC3M
 
POZ 73785
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73785
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 11.12.1992 Typ Doručené
2 Plná moc 30.08.1995 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.1996 Typ Odoslané
5 Avízo o platbe 29.11.1996 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.11.1996 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.07.2002 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2002 Typ Platba
11 36 Poplatok 09.08.2002 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.08.2002 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.08.2012 Typ Doručené
17a Plná moc 27.08.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.08.2012 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Platba
20 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.09.2012 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2014 Typ Doručené
22a Plná moc 29.01.2014 Typ Doručené
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2014 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
POZ 73785
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.11.2002 AMERICAN CYANAMID COMPANY American Cyanamid Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.11.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2003 Wyeth Holdings Corporation AMERICAN CYANAMID COMPANY
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2012 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku