Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73747
(111)  Číslo ochrannej známky  179688 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73747 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Vykonávanie prieskumu verejnej mienky a zisťovania stavu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALLUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska; 1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 05/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.04.2018 04/2018 TC3M
6 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 02.12.2019 12/2019 MG3M
 
POZ 73747
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 10.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.1996 Typ Odoslané
3 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.1996 Typ Doručené
4 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
5 všeobecný referátnik 02.01.1997 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.01.1997 Typ Doručené
7 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
8 všeobecný referátnik 05.02.1997 Typ Odoslané
9 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.1997 Typ Doručené
10 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.1997 Typ Doručené
12 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.1997 Typ Doručené
14 výsledok rešerše 13.01.1997 Typ Interné listy
15 pokyn na zverejnenie POZ 04.08.1997 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.11.2002 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2002 Typ Doručené
19 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.12.2002 Typ Platba
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.06.2012 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.06.2012 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
25 Návrh na zrušenie ochrannej známky 05.01.2018 Typ Doručené
25a Návrh na zrušenie ochrannej známky 05.01.2018 Typ Doručené
25b Plná moc 05.01.2018 Typ Doručené
26 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 15.01.2018 Typ Platba
27 41 Poplatok - kaucia 15.01.2018 Typ Platba
28 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.01.2018 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.03.2018 Typ Doručené
29a Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
30 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2018 Typ Doručené
30a Odôvodnenie žiadosti 13.03.2018 Typ Doručené
31 Podanie inde neuvedené 13.03.2018 Typ Doručené
31a Odôvodnenie podania 13.03.2018 Typ Doručené
32 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.03.2018 Typ Doručené
32a Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2018 Typ Odoslané
34 všeobecný referátnik 16.03.2018 Typ Odoslané
35 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2018 Typ Doručené
35a Odôvodnenie žiadosti 24.05.2018 Typ Doručené
36 konečná lehota 28.05.2018 Typ Odoslané
37 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Platba
38 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 19.07.2018 Typ Doručené
38a Príloha inde neuvedená 19.07.2018 Typ Doručené
38b Dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie ochrannej známky opiera 19.07.2018 Typ Doručené
39 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 09.08.2018 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
39b Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
39c Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
40 všeobecný referátnik 04.09.2018 Typ Odoslané
41 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.11.2018 Typ Doručené
41a Odôvodnenie žiadosti 09.11.2018 Typ Doručené
42 Odpoveď na správu úradu 29.11.2018 Typ Doručené
42a Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
42b Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
43 zaslanie vyjadrenia protistrany 06.02.2019 Typ Odoslané
44 menovanie, zvolanie komisie 12.02.2019 Typ Interné listy
45 protokol o rokovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
46 protokol o hlasovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
47 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 15.03.2019 Typ Odoslané
48 Podanie rozkladu 29.04.2019 Typ Doručené
49 Odôvodnenie rozkladu 28.05.2019 Typ Doručené
50 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.06.2019 Typ Odoslané
51 predkladacia správa k rozkladu 14.06.2019 Typ Interné listy
52 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.07.2019 Typ Interné listy
53 protokol o rokovaní komisie 22.07.2019 Typ Interné listy
54 protokol o hlasovaní komisie 23.07.2019 Typ Interné listy
55 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 24.07.2019 Typ Odoslané
56 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 05.09.2019 Typ Interné listy
57 Návrh na zrušenie ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené
57a Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
57b Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
58 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.10.2019 Typ Platba
59 41 Poplatok - kaucia 25.10.2019 Typ Platba
60 vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
61 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
62 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.11.2019 Typ Odoslané
63 výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.11.2019 Typ Odoslané
64 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.01.2020 Typ Doručené
64a Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
65 prvé predĺženie lehoty 23.01.2020 Typ Odoslané
66 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 17.03.2020 Typ Doručené
66a Sprievodný list 17.03.2020 Typ Doručené
66b Príloha inde neuvedená 17.03.2020 Typ Doručené
67 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 27.03.2020 Typ Doručené
67a Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
67b Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
68 všeobecný referátnik 02.04.2020 Typ Odoslané
69 všeobecný referátnik 13.05.2020 Typ Odoslané
70 Odpoveď na správu úradu 18.05.2020 Typ Doručené
70a Príloha inde neuvedená 18.05.2020 Typ Doručené
71 menovanie, zvolanie komisie 01.06.2020 Typ Interné listy
72 protokol o rokovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
73 protokol o hlasovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
74 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.08.2020 Typ Odoslané
75 Podanie rozkladu 05.10.2020 Typ Doručené
76 Podanie rozkladu 05.10.2020 Typ Doručené
76a Príloha inde neuvedená 05.10.2020 Typ Doručené
77 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 06.10.2020 Typ Doručené
77a Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
78 Odôvodnenie rozkladu 02.11.2020 Typ Doručené
79 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.11.2020 Typ Odoslané
80 predkladacia správa k rozkladu 12.11.2020 Typ Interné listy
81 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 09.12.2020 Typ Odoslané
82 Odpoveď na správu úradu 09.02.2021 Typ Doručené
82a Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
82b Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82c Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82d Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82e Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82f Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82g Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82h Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82i Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82j Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82k Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82l Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82m Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82n Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
82o Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
83 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 02.03.2021 Typ Odoslané
POZ 73747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.01.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2018 Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2018 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2018 FAJNOR IP, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku