Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73747
(111)  Číslo ochrannej známky  179688 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73747 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Vykonávanie prieskumu verejnej mienky a zisťovania stavu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GALLUP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska; 1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.04.2018 4/2018 TC3M
6 Ochranné známky zrušené pre určité tovary a služby 02.12.2019 12/2019 MG3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73747
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.12.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.06.2012 132,50 EUR
41 Poplatok - kaucia 11.01.2018 100,00 EUR 07.11.2019 100,00 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 11.01.2018 100,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2018 10,00 EUR
41 Poplatok - kaucia 23.10.2019 100,00 EUR
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 23.10.2019 100,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73747
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
Spis Praha 10.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.11.1996 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.01.1997 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.01.1997 Typ Interné listy
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.01.1997 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.02.1997 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.03.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.05.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.07.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2002 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.12.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.12.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Návrh na zrušenie ochrannej známky 05.01.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Návrh na zrušenie ochrannej známky 05.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.01.2018 Typ Doručené
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 15.01.2018 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 15.01.2018 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.01.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.03.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 13.03.2018 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 13.03.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie podania 13.03.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.03.2018 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.03.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odôvodnenie žiadosti 24.05.2018 Typ Doručené
konečná lehota 28.05.2018 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 31.05.2018 Typ Platba
Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 19.07.2018 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa návrh na zrušenie ochrannej známky opiera 19.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.07.2018 Typ Doručené
Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 09.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 04.09.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.11.2018 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 09.11.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.11.2018 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia protistrany 06.02.2019 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie 12.02.2019 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 18.02.2019 Typ Interné listy
rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 15.03.2019 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 29.04.2019 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 28.05.2019 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 14.06.2019 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 14.06.2019 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.07.2019 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 22.07.2019 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 23.07.2019 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 24.07.2019 Typ Odoslané
vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 05.09.2019 Typ Interné listy
Návrh na zrušenie ochrannej známky 23.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.10.2019 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 25.10.2019 Typ Platba
vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 13.11.2019 Typ Odoslané
výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.11.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 14.01.2020 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 23.01.2020 Typ Odoslané
Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 17.03.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 27.03.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.03.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 02.04.2020 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 13.05.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.05.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.05.2020 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie 01.06.2020 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 15.06.2020 Typ Interné listy
rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.08.2020 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 05.10.2020 Typ Doručené
Podanie rozkladu 05.10.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.10.2020 Typ Doručené
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 06.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 06.10.2020 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 02.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.11.2020 Typ Odoslané
predkladacia správa k rozkladu 12.11.2020 Typ Interné listy
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 09.12.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 02.03.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 27.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73747
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.01.2003 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2018 Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska Gallup, Inc., spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Nebraska
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2018 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.03.2018 FAJNOR IP, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku