Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73746
(111)  Číslo ochrannej známky  175009 
(151)  Dátum zápisu  22.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73746 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky na použitie ako sedatíva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EFEXOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Viatris Specialty LLC; 3711 Collins Ferry Road, Morgantown, West Virginia 26505; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 9/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2003 2/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2003 8/2003 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 28.04.2021 8/2021 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 8/2021 PC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 15.06.2022 11/2022 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 73746
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.08.2002 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.08.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.08.2012 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.08.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.02.2021 30,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73746
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Osvedčenie 23.12.1994 Typ Doručené
Plná moc 23.12.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.01.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 07.04.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.07.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.08.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2003 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.04.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.05.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.09.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2021 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.03.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 17.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.05.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.05.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 73746
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.11.2002 AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION American Home Products Corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.05.2003 Wyeth AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2010 Wyeth LLC Wyeth
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Wyeth LLC Wyeth LLC
5 Prevod majiteľa 30.03.2021 Zivko Mijatovic and Partners s. r. o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
UPJOHN US 1 LLC Wyeth LLC
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2022 Viatris Specialty LLC UPJOHN US 1 LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku