Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73743
(111)  Číslo ochrannej známky  175797 
(151)  Dátum zápisu  29.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73743 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,8,9,11,16,29,41) Tlačiarenské stroje, dosky, formy a litografia vrátane príslušenstva a náhradných dielov, stroje na prípravu kávy, sporáky a príslušenstvo, mraziace prístroje, chladničky, stroje na výrobu ľadu, pasterizátory na výrobu zmrzlinovej zmesi, výrobníky zmrzliny, konzervátory zmrzliny, chladiace a mraziace presklené vitríny a pulty, výrobníky ľadovej triešte, zariadenia na chladenie nápojov, umývacie stroje, sušičky a umývačky riadu, stroje na miesenie cesta, drvenie, trasenie a mletie, na výrobu šľahačky, na mletie mäsa, na sekanie zeleniny vrátane ručných strojčekov, mlynčeky na kávu, tiež s dávkovačmi a počítadlami, reštauračné automaty, automaty na výdaj kávy, čaju, nápojov, polievok a rýchleho občerstvenia po vhodení mince, všetky stroje na vybavenie kuchýň, hotelov, reštaurácií, škôl, obchodov, barov, cukrární a bistier, zverina; výtvarná a umelecká činnosť, umelecká agentúra. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.03, 26.01.17, 26.01.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  C5 spol. s r. o.; 757 01 Jarcová 71; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2003 3/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 73743
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73743
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 10.12.1992 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.09.1993 Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.1995 Typ Odoslané
5 Avízo o platbe 28.08.1995 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.12.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2002 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2002 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.12.2002 Typ Platba
12 Plná moc 19.12.2002 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 10.12.2012 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.12.2012 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.01.2013 Typ Odoslané
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 18.02.2013 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.03.2013 Typ Odoslané
19 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.05.2013 Typ Doručené
20 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.05.2013 Typ Doručené
21 Plná moc 27.07.2013 Typ Doručené
22 Plná moc 30.07.2013 Typ Doručené
23 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.07.2013 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
POZ 73743
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.01.2003 C5 spol. s r. o. C5 spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.08.2013 Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku