Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73742
(111)  Číslo ochrannej známky  175796 
(151)  Dátum zápisu  29.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73742 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DRAMAMINE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey; One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2002 06/2002 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2002 06/2002 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 03/2003 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.04.2006 04/2006 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.04.2009 04/2009 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 73742
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73742
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.08.1993 Typ Platba
3 Plná moc 24.10.1994 Typ Doručené
4 Spis Praha 10.12.1992 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
6 Avízo o platbe 24.08.1995 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2002 Typ Doručené
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2002 Typ Doručené
10a Doklad o prevode/prechode 13.02.2002 Typ Doručené
10b Plná moc 13.02.2002 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2002 Typ Platba
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.02.2002 Typ Platba
13 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 18.03.2002 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis prevodu 18.03.2002 Typ Interné listy
15 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Doručené
16a Plná moc 03.12.2002 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.12.2002 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2005 Typ Doručené
19a Plná moc 02.12.2005 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2005 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 06.03.2006 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.07.2006 Typ Doručené
22a Plná moc 10.07.2006 Typ Doručené
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.07.2006 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Typ Odoslané
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2009 Typ Doručené
25a Plná moc 02.02.2009 Typ Doručené
25b Doklad o prevode 02.02.2009 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2009 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2009 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2012 Typ Doručené
29 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 73742
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 03.04.2002 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2002 Pharmacia & Upjohn Company The Upjohn Company
2 Prevod majiteľa 03.04.2002 Pharmacia Enterprises S. A. Pharmacia & Upjohn Company
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.02.2006 Pfizer Enterprises SARL Pharmacia Enterprises S. A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 25.02.2009 Johnson & Johnson, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey Pfizer Enterprises SARL
6 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2009 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku