Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73737
(111)  Číslo ochrannej známky  176215 
(151)  Dátum zápisu  22.11.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73737 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.02.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  LIQUID-PLUMR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THE CLOROX COMPANY; 1221 Broadway, Oakland, California 94612; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.02.1996 02/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 01/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 02/2013 ND3M
 
POZ 73737
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 10.12.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.07.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.09.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2002 Typ Doručené
7a Plná moc 14.10.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2002 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
10 Doklad 13.12.2002 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.11.2012 Typ Doručené
11a Plná moc 09.11.2012 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 73737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku