Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73710
(111)  Číslo ochrannej známky  172829 
(151)  Dátum zápisu  25.10.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  73710 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.01.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Alkoholické a nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické a nealkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.17, 26.01.18, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dittrich Emil; 17 Closson Dr., Toronto, Ontario M1C 3J2; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.1995 1/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.01.2013 1/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2022 23/2022 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 73710
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2012 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2012 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.11.2022 66,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Prihláška OZ 10.12.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.1994 Typ Odoslané
Plná moc 23.05.1994 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.05.1994 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.1994 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.06.1994 Typ Platba
Vyjadrenie označenia 24.06.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.1994 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1996 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.1996 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 26.11.1997 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 17.04.1998 Typ Doručené
Žiadosť o výpis z reg. OZ 02.03.1999 Typ Doručené
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 10.03.1999 Typ Interné listy
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 05.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 17.12.2012 Typ Doručené
oprava dodatku k osvedčeniu 07.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 14.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.11.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 11.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
POZ 73710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dynybyl, s. r. o.
1 Prevod majiteľa 28.11.2012 Dittrichová Eva, Ing. TRAMARK LTD.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2012 Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
4 Prevod majiteľa 21.11.2022 Dittrich Emil Dittrichová Eva, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2022 Ing. Zuzana Gajdošíková - Patentová a známková kancelária Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku