Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73710
(111)  Číslo ochrannej známky  172829 
(151)  Dátum zápisu  25.10.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73710 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.01.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (32,33) Alkoholické a nealkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.17, 26.01.18, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dittrichová Eva, Ing.; 17 Closson Dr., Toronto, Ontario M1C 3J2; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.1995 1/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.03.2003 3/2003 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.01.2013 1/2013 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
 
POZ 73710
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73710
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 10.12.1992 Typ Doručené
2 Osvedčenie Typ Doručené
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.03.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.05.1994 Typ Doručené
5 Plná moc 23.05.1994 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.05.1994 Typ Odoslané
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.06.1994 Typ Platba
8 Vyjadrenie označenia 24.06.1994 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 27.06.1994 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.1994 Typ Odoslané
11 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1996 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.1996 Typ Platba
13 pokyn na zápis prevodu 26.11.1997 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
15 Žiadosť o opravu 17.04.1998 Typ Doručené
16 Žiadosť o výpis z reg. OZ 02.03.1999 Typ Doručené
17 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Typ Platba
18 p.na vyhotovenie výpisu z registra O 10.03.1999 Typ Interné listy
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Platba
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.12.2002 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2003 Typ Odoslané
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.10.2012 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 05.10.2012 Typ Doručené
22b Plná moc 05.10.2012 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.10.2012 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2012 Typ Platba
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2012 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
27 Žiadosť o opravu 17.12.2012 Typ Doručené
28 oprava dodatku k osvedčeniu 07.01.2013 Typ Odoslané
POZ 73710
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Dynybyl, s. r. o.
1 Prevod majiteľa 28.11.2012 Dittrichová Eva, Ing. TRAMARK LTD.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2012 Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku