Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 73705
(111)  Číslo ochrannej známky  176089 
(151)  Dátum zápisu  27.10.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.12.2012 
(210)  Číslo prihlášky  73705 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.12.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.01.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (7,9,12,36,37,39,41,42) Dopravné vozíky vrátane príslušenstva (radlice, vidlice, lopaty); manipulačné prostriedky (upínacie mechanizmy, chápadlá); ťahače; mobilná upratovacia technika; hydraulické systémy; prenosové hydraulické a mechanické prevodové ústrojenstvo, napr. pre hydraulické vozíky; výskum a vývoj; opravy, údržba a servis dopravných vozíkov, cestných vozidiel, cestných motorových vozidiel; renovácia náhradných dielov, skupín príslušenstva a dielenského zariadenia; obstarávateľstvo; doprava; opravy a servis tepelných ohrievačov; montáž technologických zariadení v poľnohospodárstve; manipulačná, poľnohospodárska a stavebná mobilná technika (nakladače, dozéry, žeriavy, dopravníky, zemné stroje); odborné školenia súvisiace s prevádzkou vyrábaných výrobkov a poskytovanými službami; školenie vodičov osobných automobilov, motocyklov a traktorov; prevádzka sociálnych a kultúrnych zariadení, podnikových bytov; požičiavanie dopravných vozíkov; investičná výstavba; pohostinstvo a ubytovanie; elektromontážne práce; elektrorozvádzače a ich časti, napr. elektrorozvádzačové skrine; servis stacionárnej a mobilnej poľnohospodárskej techniky; vývoj, montáž a servis manipulačných zariadení s ekologickou prevádzkou. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.02.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATE a. s.; Havránkova 11, 619 62 Brno; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.12.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.01.1996 1/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.01.2003 1/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 73705
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 73705
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 01.09.1993 Typ Doručené
2 Avízo o platbe 02.06.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.06.1994 Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.06.1995 Typ Odoslané
6 Plná moc 01.08.1995 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.08.1995 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9a Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.09.2002 Typ Doručené
9b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.09.2002 Typ Doručené
9c Plná moc 02.09.2002 Typ Doručené
10 Žiadosť o opravu 09.09.2002 Typ Doručené
11 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.10.2002 Typ Platba
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.10.2002 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2002 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.07.2012 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.09.2012 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.09.2012 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
POZ 73705
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 12.11.2002 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. J. Filípek & S. Koritšánsky, patentová a známková kancelária, Koritšánsky Svetozár, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku